Δράσεις Και Έργα Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων ΣΑΛΑ

Δράσεις Και Έργα Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων ΣΑΛΑ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού έχει ως κύρια αποστολή του την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της Μείζονος Λεμεσού ως επίσης και την κατασκευή και διαχείριση της βασικής υποδομής του συστήματος αποχέτευσης των όμβριων υδάτων. Τα κυριότερα έργα καθώς και δράσεις του, όσο αφορά τη διαχείριση των όμβριων υδάτων στην περιοχή της Μείζονος Λεμεσού είναι τα εξής:

A. MASTER PLAN ΟΜΒΡΙΩΝ

Το πρώτο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων (Storm-Water, Drainage Master Plan – ΟΣΑΟΥ)  ετοιμάστηκε από το ΣΑΛΑ το 1992. Το 2003 επικαιροποιήθηκε και έκτοτε χρησιμοποιείται ως η βάση ανάπτυξης του Αποχετευτικού Συστήματος Ομβρίων Υδάτων Μείζονος Λεμεσού, το οποίο μέχρι σήμερα υλοποιήθηκε κατά 60% περίπου.

Χάρτης 1: Master Plan Ομβρίων

B. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ

Μέχρι σήμερα κατασκευάστηκαν από το ΣΑΛΑ αντιπλημμυρικά έργα συνολικού κόστους πέραν των 52 εκ. περίπου τα οποία περιλαμβάνουν:

Δίκτυο ομβρίων στη πόλη της Λεμεσού:

ΦΑΣΗ Α: Επέκταση αγωγών στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων του Δήμου Λεμεσού σε διάφορες περιοχές (Μισιαούλη Καβάζογλου, Ελλάδος, Μαυρομιχαλέων, Γκαίτε, Ψηλορείτη κ.α)

ΦΑΣΗ Β1: Μίλτωνος, Μπιζανίου, Κολοκοτρώνη, Μελετίου Μεταξάκη, Κωστή Παλαμά, η περιοχή του Λανιτείου Γυμνάσιου κ.α.

Φάση Β2: Συμβόλαια Ε1-Ε5, Πάρου, Σερίφου, Μ.Χριστοδούλου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κωστή Παλαμά, Μάρκου Δράκου, Στέλλα Σουλιώτη, Νότια του Κεντρικού Σταθμού της Πυροσβεστικής, Βόρεια της Λεωφόρου Μακαρίου κατά μήκος της Βασιλέως Κωνσταντίνου κα.

  • Λίμνη Κατακράτησης Ομβρίων Μακριά , Δυτικά του Νέου Λιμανιού

Διαμορφώθηκε η υφιστάμενη φυσική λίμνη και εγκαταστάθηκε δεξαμενή στην είσοδο για την κράτηση της λάσπης και των φερτών.

  • Λίμνη Κατακράτησης Ομβρίων στα Κ.Πολεμίδια

Αποτελεί μέρος του συνολικού αντιπλημμυρικού έργου του Κάθετου που κατασκευάστηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων με μελέτη του ΣΑΛΑ.

Χάρτης 2: Υφιστάμενα Έργα Ομβρίων ΣΑΛΑ
Εικόνα 1: Λίμνη Μακριά
Εικόνα 2: Λίμνη Κάτω Πολεμιδιών

Γ.   ΝΕΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το Συμβούλιο έχει τροχιοδρομήσει την εκτέλεση νέων αντιπλημμυρικών έργων ομβρίων  συνολικού κόστους €34.5 εκ. στα οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Κατασκευή οχετών ομβρίων κόστους €17.5 εκ. περίπου

Τα υπόλοιπα €17 εκ. κατανέμονται ως ακολούθως:

  •  Κατασκευή Λιμνών Κατακράτησης Ομβρίων Υδάτων(Δεξαμενή Κατακράτηση Ομβρίων στην Αγία Φύλα και Λίμνης Κατακράτησης Ομβρίων στον Άγιο Αθανάσιο) .
  • Ορθογωνικός οχετός της Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη – Εκτροπή ποταμού Αγίας Φύλας
  • Αντιπλημμυρικό έργο Κέντρου Πόλης ( Αγίας Φυλάξεως, Ναυαρίνου, Θεσσαλονίκης, Γλάδστωνος).
Χάρτης 3: Έργα Ομβρίων Φάσης Β2
Εικόνα 3: Δεξαμενή Κατακράτησης Αγίας Φύλας
Εικόνα 4: Λίμνη Κατακράτησης Αγίου Αθανασίου

Δ.  ΑΕΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

Εφαρμογή των Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Ομβρίων (ΑΣΔΟ), όπου προωθείται κοινή πολιτική από το Συμβούλιο με τους πέντε δήμους της Μείζονος Λεμεσού.

Τα κυριότερα μέτρα που περιλαμβάνονται στα ΑΣΔΟ, είναι τα ακόλουθα :

  1. Κατασκευή λιμνών κατακράτησης ομβρίων όπως προαναφέρονται πιο πάνω.
  2. Αποφυγή στεγανοποίησης ανοικτών χώρων και κατασκευή πλακόστρωτων και οδοστρωμάτων από διαπερατές επιφάνειες, για σκοπούς διήθησης και μείωσης του όγκου των επιφανειακών ροών.
Εικόνα 5: Εγκάρσια Τομή Δρόμου

3. Κατασκευή όπου είναι δυνατό, χωμάτινων αυλακιών για σκοπούς αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, τοποθέτηση μη στεγανοποιημένων αγωγών, ή/και κατασκευή απορροφητικών λάκκων ομβρίων υδάτων σε δημόσιους δρόμους και άλλους χώρους για σκοπούς εμπλουτισμού υπογείων υδάτων.

Εικόνα 6: Απορροφητικός Λάκκος

4. Συνεχής προσπάθεια για αποφυγή διοχέτευσης νερών στους δημόσιους δρόμους από ιδιωτικές περιουσίες, μέσω των αδειοδοτήσεων για νέες αναπτύξεις.

5. Προώθηση κοινής πολιτικής όσον αφορά την έκδοση αδειών για νέες αναπτύξεις και οικοδομές με την εφαρμογή πρότυπων όρων και προδιαγραφών για χρήση από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

6. Στις νέες πολεοδομικές άδειες ή/και στις άδειες οικοδομής επιβάλλονται όροι για κατασκευή απορροφητικών λάκκων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η μείωση ή η κατακράτηση των νερών που καταλήγουν στο δρόμο.

7. Στις υφιστάμενες οικοδομές που συνδέονται με το αποχετευτικό σύστημα συστήνεται, όπου είναι τεχνικά εφικτό,  η μετατροπή των απορροφητικών λάκκων λυμάτων σε απορροφητικούς λάκκους ομβρίων.

Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Εφαρμογή χρονιαίου προγράμματος συντήρησης και καθαρισμού οχετών ομβρίων υδάτων που κατασκευάστηκαν από το Συμβούλιο.

ΣΤ. «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ –   ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» ERMISF

Συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο έργο «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες» ERMIS – F στα  πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V–A «Ελλάδα – Κύπρος  2014 – 2020».

Το ERMIS – F αναπτύσσει στις τρεις περιφέρειες εφαρμογής του σε Κύπρο, Κρήτη, Β. Αιγαίο, ένα σύστημα πληροφόρησης, προφύλαξης, πρόβλεψης και διαχείρισης κινδύνων φυσικών καταστροφών με εστίαση τις πλημμύρες, αξιοποιώντας διαθέσιμες ψηφιακές, χαρτογραφικές πληροφορίες και με τη βοήθεια σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων και μοντέλων μετατρέπει τη θεωρητική δυνατότητα για τους ειδικούς σε πρακτική δημόσια υπηρεσία για όλους, ελεύθερα προσβάσιμη.

Επιπρόσθετα το ERMIS – F θα μπορεί να υποστηρίζει με την κατάλληλη επιστημονική πληροφορία την αναβάθμιση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή πρόγνωσης πλημμυρών σε αρμόδιους Φορείς με στόχο την ενημέρωση / ετοιμότητα του κοινού σε πλημμυρικά γεγονότα.

Στα πλαίσια του προγράμματος το Συμβούλιο εγκατέστησε δέκα βροχομετρικούς σταθμούς σε διάφορα σημεία της Λεμεσού τα οποία θα παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση σε υπηρεσίες και στο ευρύ κοινό σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης.

Οι σταθμοί αυτοί καταγράφουν το ύψος της βροχόπτωσης (mm) που πέφτει ανά λεπτό (min) και τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα με τηλεμετρική μετάδοση δεδομένων μέσω GPRS κάθε 5 λεπτά. Η παρατήρηση των δεδομένων και γραφημάτων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακού λογισμικού, το οποίο είναι συμβατό με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο και υποστηρίζουν πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser). Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των εγγεγραμμένων στο σύστημα ατόμων με ειδοποιήσεις sms ή/και email.

Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου είναι η www.ermis-f.eu

Χάρτης 4: Βροχομετρικοί Σταθμοί ΣΑΛΑ

Στις Τοποθεσίες, μπορείτε να δείτε ανά περιοχή ποιες μέρες υπάρχουν πιθανότητες βροχής, αλλά και πόσο ανέρχεται η πιθανότητα (Chance of rain). Επίσης, μπορείτε να δείτε τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, ένταση και κατεύθυνση ανέμου, όπως και ώρες ηλιοφάνειας για κάθε περιοχή.

Για συνεχή ενημέρωση και για τυχόν έκτακτα δελτία, μπορείτε να κάνετε LIKE και FOLLOW στη σελίδα μας στο Facebook, καθώς και subscribe στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο You Tube για άμεση ενημέρωση για τον καιρό.

spot_img
spot_img

Ροή ειδήσεων

Άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με σκόνη στα μέσα της νέας εβδομάδας

Στις 10ήμερες προγνώσεις στις Τοποθεσίες θα προσέξετε ότι για το επόμενο δεκαήμερο θα επικρατούν ως επί το πλείστον καλές...
- Advertisement -spot_img