Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Troodos - Jubilee Hotel

20.5

min:14.7 (03:37AM)
max:20.8 (01:30PM)

Av. speed: 3.9km

Gust: 8.9 km
direction :W
MAX W. Speed :22.7km (11:33AM)

humidity:57%
hi:62 (12:44PM)
lo:15% (04:59AM)

Pressure:24.384" (825.73 mb)
hi:62 (12:44PM)
lo:15% (04:59AM)

Dewpoint:11.7
hi:12 (12:44PM)
lo:-10.1(05:11AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)