Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Troodos - Jubilee Hotel

16.7

min:11.6 (02:50AM)
max:19.3 (12:15PM)

Av. speed: 3.4km

Gust: 13.5 km
direction :NW
MAX W. Speed :25.6km (04:39PM)

humidity:62%
hi:92 (02:47AM)
lo:41% (07:54AM)

Pressure:24.391" (825.97 mb)
hi:92 (02:47AM)
lo:41% (07:54AM)

Dewpoint:9.3
hi:12.4 (03:14PM)
lo:2.1(07:54AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)