Όμοδος - Ταβέρνα Κυρ Γιάννης

'Ομοδος

23.2

min:20.8 (05:05AM)
max:33.1 (03:32PM)

Av. speed: 3.7km

Gust: 5.1 km
direction :NW
MAX W. Speed :29km (03:04PM)

humidity:38%
hi:61 (07:49PM)
lo:27% (08:40AM)

Pressure:27.144" (919.2 mb)
hi:61 (07:49PM)
lo:27% (08:40AM)

Dewpoint:8.1
hi:17.4 (07:49PM)
lo:5.2(01:06AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)