Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

16.4

min:16.2 (12:07AM)
max:16.4 (12:17AM)

Av. speed: 7.2km

Gust: 12.4 km
direction :S
MAX W. Speed :18.3km (12:10AM)

humidity:87%
hi:88 (12:01AM)
lo:86% (12:22AM)

Pressure:29.716" (1006.3 mb)
hi:88 (12:01AM)
lo:86% (12:22AM)

Dewpoint:14.2
hi:14.4 (12:18AM)
lo:14.1(12:07AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)