Οδού - Κέντρο Νεότητας

10.9

min:10.4 (04:34AM)
max:12.5 (12:23AM)

Av. speed: 6.4km

Gust: 9.7 km
direction :NE
MAX W. Speed :12.1km (04:47AM)

humidity:71%
hi:81 (02:08AM)
lo:71% (04:43AM)

Pressure:27.232" (922.18 mb)
hi:81 (02:08AM)
lo:71% (04:43AM)

Dewpoint:5.9
hi:9 (12:01AM)
lo:5.8(04:43AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)