Οδού - Κέντρο Νεότητας

26.6

min:26.5 (12:36AM)
max:26.7 (12:01AM)

Av. speed: 9.5km

Gust: 12.4 km
direction :NE
MAX W. Speed :17.1km (12:35AM)

humidity:35%
hi:35 (12:02AM)
lo:34% (12:01AM)

Pressure:27.037" (915.57 mb)
hi:35 (12:02AM)
lo:34% (12:01AM)

Dewpoint:9.9
hi:9.9 (12:02AM)
lo:9.5(12:01AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)