Οδού - Κέντρο Νεότητας

5.4

min:0.1 (06:11AM)
max:11.7 (01:03PM)

Av. speed: 3.7km

Gust: 4.3 km
direction :N
MAX W. Speed :13.7km (01:36PM)

humidity:68%
hi:69 (04:04PM)
lo:33% (03:27AM)

Pressure:27.495" (931.08 mb)
hi:69 (04:04PM)
lo:33% (03:27AM)

Dewpoint:0
hi:0.9 (02:06PM)
lo:-12.1(03:27AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)