Οδού - Κέντρο Νεότητας

14.2

min:7.7 (05:39AM)
max:17.3 (01:16PM)

Av. speed: 3.1km

Gust: 12.1 km
direction :SE
MAX W. Speed :27km (12:12PM)

humidity:55%
hi:85 (05:38AM)
lo:42% (01:11PM)

Pressure:27.044" (915.81 mb)
hi:85 (05:38AM)
lo:42% (01:11PM)

Dewpoint:5.3
hi:7.1 (06:48AM)
lo:3.7(03:12PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)