Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Troodos - Jubilee Hotel

18.9

min:16.4 (01:35AM)
max:27.1 (01:33PM)

Av. speed: 5.1km

Gust: 6.8 km
direction :NW
MAX W. Speed :12.4km (11:22PM)

humidity:50%
hi:73 (07:39PM)
lo:35% (10:20AM)

Pressure:24.477" (828.88 mb)
hi:73 (07:39PM)
lo:35% (10:20AM)

Dewpoint:8.2
hi:15.9 (06:30PM)
lo:6.7(10:04PM)

Precipitation Today:0.14 in. (3.6 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)