Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Troodos - Jubilee Hotel

7.1

min:5.4 (05:19AM)
max:15.4 (01:29PM)

Av. speed: 1.6km

Gust: 4.8 km
direction :NW
MAX W. Speed :15.8km (08:41AM)

humidity:26%
hi:74 (12:06AM)
lo:25% (06:49PM)

Pressure:24.582" (832.44 mb)
hi:74 (12:06AM)
lo:25% (06:49PM)

Dewpoint:-11.2
hi:2.6 (12:06AM)
lo:-11.4(06:54PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)