Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Troodos - Jubilee Hotel

13.9

min:11.8 (01:31AM)
max:14 (02:52AM)

Av. speed: 0km

Gust: 0 km
direction :N
MAX W. Speed :8km (04:57AM)

humidity:33%
hi:43 (12:16AM)
lo:21% (06:03AM)

Pressure:24.568" (831.96 mb)
hi:43 (12:16AM)
lo:21% (06:03AM)

Dewpoint:-2.1
hi:0.8 (12:01AM)
lo:-9.4(06:24AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)