Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Troodos - Jubilee Hotel

3.4

min:2.3 (07:40AM)
max:5.4 (12:06PM)

Av. speed: 6.1km

Gust: 15 km
direction :W
MAX W. Speed :35.9km (12:22PM)

humidity:87%
hi:98 (06:06AM)
lo:67% (12:15PM)

Pressure:24.295" (822.72 mb)
hi:98 (06:06AM)
lo:67% (12:15PM)

Dewpoint:1.5
hi:2.4 (06:27AM)
lo:-0.4(12:26PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)