Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Troodos - Jubilee Hotel

1.2

min:-0.6 (05:25AM)
max:1.8 (01:06PM)

Av. speed: 3.5km

Gust: 6 km
direction :NW
MAX W. Speed :18.7km (12:37PM)

humidity:100%
hi:100 (02:49PM)
lo:99% (12:04AM)

Pressure:24.316" (823.43 mb)
hi:100 (02:49PM)
lo:99% (12:04AM)

Dewpoint:1.2
hi:1.8 (01:06PM)
lo:-0.7(05:25AM)

Precipitation Today:0.2 in. (5.1 mm)
1 hour:0.02 in. (0.5 mm)