Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Troodos - Jubilee Hotel

13.9

min:13.6 (01:42AM)
max:24.4 (06:04PM)

Av. speed: 0km

Gust: 0 km
direction :NW
MAX W. Speed :20km (11:22AM)

humidity:56%
hi:67 (05:52AM)
lo:38% (09:16AM)

Pressure:24.399" (826.24 mb)
hi:67 (05:52AM)
lo:38% (09:16AM)

Dewpoint:5.3
hi:10.8 (05:29PM)
lo:2.2(12:52AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)