Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Troodos - Jubilee Hotel

13.1

min:4.3 (06:01AM)
max:13.4 (09:57AM)

Av. speed: 7.1km

Gust: 11.3 km
direction :SW
MAX W. Speed :15km (10:12AM)

humidity:40%
hi:77 (06:42AM)
lo:18% (12:57AM)

Pressure:24.47" (828.65 mb)
hi:77 (06:42AM)
lo:18% (12:57AM)

Dewpoint:-0.2
hi:2.6 (07:04AM)
lo:-13.2(01:06AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)