Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Troodos - Jubilee Hotel

0.4

min:0.2 (08:20PM)
max:3.8 (01:19PM)

Av. speed: 1.9km

Gust: 3.5 km
direction :NW
MAX W. Speed :39.4km (03:02AM)

humidity:95%
hi:100 (12:00AM)
lo:95% (10:01PM)

Pressure:24.495" (829.49 mb)
hi:100 (12:00AM)
lo:95% (10:01PM)

Dewpoint:-0.3
hi:3.8 (01:19PM)
lo:-0.3(10:01PM)

Precipitation Today:0.08 in. (2 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)